SELECTS

shey, ladakh; 2024

SAVE Changthang magazine cover

phyang, ladakh; 2024

Smile Foundation

chilling, ladakh; 2024

Utpala Pashmina

gya, ladakh; 2024

GYA Govt. school

skrubuchan, ladakh; 2022

Apricot Oil extraction